Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο “Accountonme” αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων για αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΣΠΑ.

Ο αναπτυξιακός νόμος 2022 προβλέπει επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές για επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προβλέπει επιχορηγήσεις και δάνεια επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων.
Το ΕΣΠΑ 2021 - 2027 προβλέπει επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την βελτίωση του επιχειρηματικού γίγνεσθαί. Η χρηματοδότηση αφορά όλους των κλάδους επιχειρήσεων και όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Τι είναι το ΕΣΠΑ

Το ακρώνυμο του ΕΣΠΑ αναφέρεται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης των κρατών – μελών της Ε.Ε. Μόνο τα κράτη εντός κοινότητας μπορούν να επιχορηγηθούν από ένα ΕΣΠΑ. 
Πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο της ενωμένης Ευρώπης που με αυτό το στρατηγικό σχέδιο προσδοκά την ανάπτυξη των επιχειρήσεών της μέσω της οικονομικής συνδρομής σημαντικών πόρων οι οποίοι προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Το ΕΣΠΑ έχει σκοπό τη προβολή της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, τη διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την γενναία υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τέλος την αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας.

Κύριος άξονας του ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας σε μια προσπάθεια της ενωμένης Ευρώπης να γίνει ενιαίο κράτος μελλοντικά.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κάθε επιχείρηση (στην Ελλάδα και στις χώρες μέλη της Ε.Ε.) δικαιούται επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πολλές από αυτές όμως δεν το γνωρίζουν ελλείψει σωστής πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Το γραφείο μας αναλύοντας τα οικονομικά και λογιστικά σας στοιχεία, αναζητά το επιδοτούμενο πρόγραμμα που μπορείτε να συμμετέχετε. Λειτουργώντας με βάση το δικό σας συμφέρον, σας παρουσιάζουμε το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα στο οποίο έχετε δικαίωμα συμμετοχής. Κατόπιν τούτου συμπληρώνει το φάκελο προέγκρισης και τον καταθέτει στο αρμόδιο όργανο που διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις.